Bitītes

5gadīgo grupa

Pedagogi- Alise Levicka, Ilze Ločmele

Skolotāju palīgs- Margarita Ivanova

Līdz pavasarim apgūsim:

Valodu mācību joma

Jautā par neskaidro un atbild uz konkrētu jautājumu

Piedalās sarunā, nepārtrauc runātāju

Iesaistās sarunā par tematiem, kuri saistīti ar ikdienu un mācību procesiem

Izsaka savas vajadzības

Klausās tekstu, nosauc tajā darbojošās personas, atstāsta notikumus, izdomā teksta turpinājumu

Stāsta par redzēto, dzirdēto, savām emocijām

Atšķir un nosauc skaņas vārdā

Skaņu apzīmē ar atbilstošu burtu

Raksta drukātos burtus neierobežotā laukumā

 

Sociālā un pilsoniskā joma

Stāsta par savu dzīvesvietu, zina adresi

Mācās paust emocijas atbilstoši situācijai

Sadarbojas īstenojot kopīgu uzdevumu

Atpazīst un nosauc Latvijas valsts simbolus – karogu, ģērboni, himnu, mācas ar cieņu izturēties pret tiem

Saprot kārtības un drošības noteikumus, ievēro tos

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Mākslinieciskajā darbībā mērķtiecīgi eksperimentē ar paša izvēlētiem materiāliem un tehniskiem paņēmieniem

Runā dzejoļus, maina balss skaļumu un runas tempu atbilstoši saturam

Vēro, klausās un iztēlojās; rada un īsteno ideju mākslinieciskā darbībā

 

Dabas zinātņu mācību joma

Eksperimentējot salīdzina dažādu priekšmetu īpašības, to izmantošanas iespējas

Novērojot, salīdzinot un eksperimentējot izzina tuvākajā apkārtnē raksturīgo dzīvo organismu pazīmes

Atpazīst un nosauc apkārtnē esošos augus, putnus, dzīvniekus

Saprot, ka jāsaudzē daba un tās resursi

 

Matemātikas mācību joma

Skaitu apzīmē ar tam atbilstošiem cipariem, raksta ciparus

Praktiskā darbībā veido skaitļa sastāva dažādas variācijas 10 apjomā

Ar nosacītiem mēriem nosaka garumu, platību, ietilpību

Izzina ģeometriskās figūras, telpiskus ķermeņus, raksturo to formu, saista ar atpazīstamiem objektiem

Nosauc objektu atrašanās vietu telpā, plaknē

 

Tehnoloģiju mācību joma

Plāno savas ieceres īstenošanas soļus, izvēlas nepieciešamos materiālus

Apgūst dažādus darba paņēmienus, drošības noteikumus savas ieceres īstenošanai no papīra, tekstilmateriāliem

Pareizā satvērienā lieto rakstāmpiederumus un darbarīkus

Piedalās vienkāršu ēdienu pagatavošanā, iepazīst veselīga uztura nozīmi

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Pārvietojas sev un citiem drošā veidā dažādās šķēršļu joslās un kustību rotaļās; apvieno soļošanu, skriešanu, rāpošanu, rāpšanos, notur līdzsvaru, izvēlas pārvietošanās veidu atbilstoši situācijai.

Pārvar šķēršļus sev un citiem drošā veidā, izvēlas darbības veidu atbilstoši situācijai.

Pārvieto priekšmetus sev un citiem drošā veidā, izvēloties darbības veidu atbilstoši situācijai: tver, padod, ripina, velk, stumj, met, sper.

Ar prieku iesaistās fiziskajās aktivitātēs un veido veselīga dzīvesveida ieradumus.

Saskata iespējamos traumu gūšanas veidus un ievēro drošības noteikumus, pārvietojoties, pārvarot šķēršļu joslu, pārvietojot priekšmetus.

Apzinās savu dzimumu un ķermeņa neaizskaramību.

Ikdienā regulāri ievēro personīgo higiēnu

Stāsta, kādi individuālie aizsardzības līdzekļi jālieto dažādās kustību aktivitātēs, piemēram, pārvietojoties ar velosipēdu.

 

Mūzika

·         Dzied atbilstoši dziesmas tonalitātei un ritmam kopā ar pieaugušo;

·         Veic kustības atbilstoši mūzikas ritmam un tempam;

·         Runā skaitāmpantus un īsus dzejoļus;

·         Improvizē ar skaņu rīkiem un kustībām, piebalsojot mūzikai vai attēlojot literārajā darbā dzirdēto;

·         Stāsta par savu pieredzi radošā darbībā, raksturo vizuālās mākslas , mūzikas un literārā darba radīto pārdzīvojumu;

·         Dzied tautasdziesmas , piedalās rotaļās, dejās;

·         Gatavojas gadskārtu svētkiem un piedalās to svinēšanā;

·         Saklausa un atpazīst atsevišķu mūzikas instrumentu skanējumu.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu