Ezīši

6gadīgo grupa

Pedagogi- Gunta Vasiļauska, Līga Čerņajeva

Skolotāju palīgs- Ineta Krevica

Līdz pavasarim varēsim:

VALODAS joma:

-          Atšķir un nosauc skaņas vārdos.

-          Lasa vārdus, saprot izlasīto.

-          Pazīst un raksta rakstītos burtus neierobežotā laukumā uz dažādām virsmām.

-          Pazīst iespiestos burtus, lasa un saprot īsus ikdienas situācijās un mācību procesā biežāk lietojamus vārdus.

DABASZINĀTŅU joma:

-          Izzina tuvākajā apkārtnē raksturīgo dzīvo organismu – augu, dzīvnieku, sēņu pazīmes.

-          Mācās taupīt materiālus (papīrs) un dabas resursus (ūdens) un skaidro savu rīcību.

MATEMĀTIKAS joma:

-          Praktiskā darbībā nosauc priekšmetu skaitu skaitļa 10 apjomā.

-          Raksta skaitam atbilstošus ciparus.

-          Praktiskā darbībā veido skaitļa sastāva dažādas variācijas skaitļa 10 apjomā.

-          Mēra ar nosacīto mēru garumu, platību (cik priekšmetu ietilpst noteiktā laukumā) un ietilpību (cik priekšmetu vai šķidruma vienību ietilpst noteiktā objektā).

-          Mēra ar lineālu.

SOCIĀLĀ UN PILSONISKĀ joma:

-          Stāsta par izglītības iestādei, kuru apmeklē, nosaukumus, adrese.

-          Atpazīst un nosauc Latvijas valsts simbolus – karogu, himnu un mācās ar cieņu izturēties pret tiem.

-          Saprot, pie kā vērsties pēc palīdzības, kad jūtas slikti vai nedroši, nosauc ārkārtas palīdzības numuru 112.

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZAUGSMES, MĀKSLAS joma:

-          Pašapliecinās daudzveidīgā mākslinieciskā darbībā, izmantojot paša izvēlētus materiālus.

 

TEHNOLOĢIJU joma:

-          Izplēš no papīra vienkāršu siluetus.

-          Griež ar grieznēm dažādus materiālus (papīru, tekstilijas), iegūstot dažādus objektus, tēlus.

-          Sien mezglu.

-          Pareizi tur un lieto rakstāmpiederumus, darbarīkus.

VĒRTĪBIZGLĪTĪBA – tikumu izkopšana:

-          Centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums. tolerance, atbildība.

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Pārvietojas sev un citiem drošā veidā dažādās šķēršļu joslās un kustību rotaļās; apvieno soļošanu, skriešanu, rāpošanu, rāpšanos, notur līdzsvaru, izvēlas pārvietošanās veidu atbilstoši situācijai.

Pārvar šķēršļus sev un citiem drošā veidā, izvēlas darbības veidu atbilstoši situācijai.

Pārvieto priekšmetus sev un citiem drošā veidā, izvēloties darbības veidu atbilstoši situācijai: tver, padod, ripina, velk, stumj, met, sper.

Ar prieku iesaistās fiziskajās aktivitātēs un veido veselīga dzīvesveida ieradumus.

Saskata iespējamos traumu gūšanas veidus un ievēro drošības noteikumus, pārvietojoties, pārvarot šķēršļu joslu, pārvietojot priekšmetus.

Apzinās savu dzimumu un ķermeņa neaizskaramību.

Ikdienā regulāri ievēro personīgo higiēnu

Stāsta, kādi individuālie aizsardzības līdzekļi jālieto dažādās kustību aktivitātēs, piemēram, pārvietojoties ar velosipēdu.

 

Mūzika

·         Dzied individuāli atbilstoši dziesmas tonalitātei un ritmam ar pavadījumu un bez tā;

·         Dejo vienkāršus deju soļus atbilstoši mūzikas ritmam un tempam;

·         Runā dzejoļus , maina balss skaļumu un runas tempu atbilstoši  dzejoļa saturam;

·         Muzicē individuāli un kopā ar citiem : dzied, spēlē skaņu rīkus, izpilda ( improvizē muzikāli ritmiskas kustības);

·         Stāsta par savu pieredzi radošā darbībā, raksturo vizuālās mākslas , mūzikas un literārā darba radīto pārdzīvojumu;

·         Iepazīst latviešu un citu tautu tradicionālajai kultūrai raksturīgās dejas, dziesmas, zīmes, svētkus;

·         Saklausa un klasificē  mūzikas instrumentus;

·          Izspēlē grafiskus ritma vingrinājumus.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu